Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Deklaracja dostępności - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

Data publikacji strony internetowej: [ 2019-08-19 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.11.1.1)
 • brak nagrań materiału filmowego zawierającego transkrypcję (wytyczna WCAG 2.11.2.2)
 • brak nagrań materiału filmowego zawierającego audiodeskrypcje (wytyczna WCAG 2.11.2.5)
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym
 • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF.
 • strona jest rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.
 • strona posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:
 • serwis oparty jest na stylach CSS
 • istnieje możliwość zmiany kontrastu
 • istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.04.21.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.04.24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Joanna Konarska, dostepnosc@piwkolo.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 272 24 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewniania dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia:

 • rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem,
 • jeżeli w tym terminie zapewnianie dostępności albo zapewnianie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia,
 • jeżeli zapewnianie dostępności cyfrowej nie jest możliwe to podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania:

 • na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii

adres: ul. Bogumiła 65, 62-600 Koło

e-mail: sekretariat@piwkolo.info, telefon: 63 272 24 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole znajduje się przy ulicy Bogumiła 65 i mieści się  w 1 budynku 3-kondygnacyjnym. 
 • Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.
 • Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole odbywa się schodami.
 • Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
 • Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika. Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.
 • Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 • W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętli indukcyjnej, systemu FM, systemu IR lub systemu Bluetooth.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea.
 • Wewnętrzna infrastruktura budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych – brak windy lub urządzeń wspomagających poruszanie (np. schodołazów) zapewniających dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.
 • Na parterze budynku znajduje się sekretariat, w którym możliwa jest obsługa interesantów.
 • W urzędzie możliwa jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracownika na zewnątrz do interesantów ze szczególnymi potrzebami.
 • Z tyłu budynku znajduje się pomieszczenie administracyjne, w którym  jest możliwa obsługa interesantów ze szczególnymi potrzebami. Do pomieszczenia prowadzi szeroki podjazd oraz drzwi (drzwi nie są otwierane automatycznie). - Pomieszczenie posiada wystarczającą przestrzeń do swobodnego poruszania się osób na wózku, o kulach lub z balkonikiem.

 

Informacja o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych urzędu:

 

Parter

- sekretariat,

- biuro Powiatowego Lekarza Weterynarii,

- biuro Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii,

- zespół do spraw bezpieczeństwa żywności,

- zespół do spraw administracyjnych – informatyk.

 

I piętro

- zespół do spraw finansowo-księgowych,

- zespół do spraw administracyjnych – dział do spraw kadr,

- zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

 

II piętro

- zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji,

- zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.