Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Działalność statutowa - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Działalność statutowa

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2011 Głównego Lekarza Weterynarii    z dnia 8 czerwca 2011 r.

STATUT

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

W KOLE

 

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 zpóźn. zm.);

2)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3)   ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);

4)   zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz.MRiRW, Nr 3, poz. 3.).

§ 2. 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Koło.

2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat kolski.

§ 3. 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.

3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.

4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 6. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 7. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Kole

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole działa w szczególności na podstawie:

1)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744);

2)  zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );

3)  Statutu;

4)  niniejszego regulaminu.

§ 2

1.  Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Kole oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

2.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      powiecie – należy przez to rozumieć powiat kolski;

2)      Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Kole;

3)      Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii                    z siedzibą w Kole, ul. Bogumiła 65, 62-600 Koło;

4)      Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11-16 Regulaminu;

5)      kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§ 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

3) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat;

 

Rozdział II

Organizacja Inspektoratu

§ 4

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Rozdział III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 5

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woliw sprawach Inspektoratu;

3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników inspektoratu;

4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§ 6

1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.

2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.

3. Powiatowemu Lekarzowi podlega:

1. Zastępca Powiatowego Lekarza,

2. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,

3. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

4. Zespół do spraw finansowo – księgowych,

5. Zespół do spraw administracyjnych,

6. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,

7. Pracownia badania mięsa na obecność włośni.

§ 7

1. Kierownicy odpowiadają za:

1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników                          z obowiązującymi przepisami prawa;

2) porządek i dyscyplinę pracy;

3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

1. Projekty pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, umowa, porozumienie, decyzja administracyjna i akt prawny.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością

oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3. Projekty pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych powinny

być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą,

2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;

4) pracownika ds. obsługi prawnej pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

4. Projekty dokumentów innych niż wymienione w ust. 1 i 3 powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą;

2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2,

2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa.

§ 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§ 10

1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych              i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu określa instrukcja kancelaryjna.

 

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,

2) prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawanie nakazów i zakazów mających na celu zwalczenie choroby,

3) przygotowywanie decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,

4) pobieranie próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych,

5) kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych dotyczących obrotu zwierzętami, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt oraz schronisk dla zwierząt, oraz kontroli przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,

6) kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie:

a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,

b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,

c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt,

7) badanie zwierząt w obrocie i wystawiania świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,

8) opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,

9) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,

10) dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej powiatu,

11) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz ich realizacja,

12) prowadzenie spraw związanych z uznaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

13) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,

14) prowadzenie kontroli w zakresie wzajemnej zgodności,

15) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,

16)współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt                  i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

17) obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,

18) opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Powiatowego Lekarza,

19) nakładanie i stosowanie sankcji karno-administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy,

20) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

§ 12

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy w szczególności:

1) sporządzanie i aktualizacja  rejestru zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. B rozporządzenia 853/2004 oraz wykazu  podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną oraz wykazów i rejestrów podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz,

2) kontrola przestrzegania wymagań  weterynaryjnych przy:

a) uboju zwierząt rzeźnych  i  dobrostanu,

b) przetwórstwie mięsa, skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych, składowaniu mięsa i jego przetworów,

c) produkcji mleka i jego przetworów,

d) produkcji i przechowywania jaj i ich przetworów,

e) przetwórstwie i przechowywaniu miodu naturalnego,

f) przetwórstwie i przechowywaniu produktów rybołówstwa

g) kontrola weterynaryjna artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z zagranicy i pobieranie próbek tych artykułów,

3) organizowanie pobierania próbek w ramach  badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków              i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu

4) organizowanie pobierania próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań dotyczących;

a) badań zwierząt rzeźnych i mięsa,

b) nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

5) kontrola  prawidłowości  wykonywania  urzędowych czynności  przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania badania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej,

6) przygotowywanie  postępowania administracyjnego  w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

7) sporządzanie  ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą                      w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt,

8) sporządzanie  ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem środkami żywienia zwierząt,

9) organizowanie pobierania próbek i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań mikrobiologicznych pasz i surowców paszowych,

10) egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

11) kontrola nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

12) realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz,

13) kontrola gospodarstw indywidualnych,  wytwarzających i stosujących pasze,

14) kontrola stosowania  organizmów  genetycznie modyfikowanych  w paszach,

15) kontrola  stosowania dodatków paszowych,

16) kontrola  obrotu  paszami,

17) sporządzanie aktualizacji powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,

18) kontrola wytwórni pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,

19) kontrola  zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych oraz  zakładów produkujących karmy lecznicze dla zwierząt oraz hurtowni karm dla zwierząt domowych,

20) przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach w ramach systemu RASFF

21) obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,

22) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

§ 13

1. Do zadań zespołu ds. finansowo - księgowych należy w szczególności:

1) opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego, planu finansowego, harmonogramów realizacji dochodów i wydatków, przygotowanie projektów decyzji/zarządzeń/zawiadomień w zakresie zmian w planach finansowych,

2) prowadzenie rachunkowości jednostki,

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4) obsługa systemów i/lub programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań zespołu,

5) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6) sporządzanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

7) opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Inspektoratu, przygotowywanie planów i analiz gospodarki finansowej Inspektoratu oraz dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Inspektorat,

8) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz inne określone w odrębnych przepisach dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Inspektorat,

9) monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,

10) naliczanie wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, ustalanie podstawy do emerytury lub renty, rozliczenia podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji i sprawozdań;

11) bieżąca analiza poniesionych wydatków na realizację zadań Inspektoratu,

12) prowadzenie rejestru dokumentów finansowych wpływających do Zespołu i terminowe ich regulowanie.

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych            w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:

a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów             i pasywów,

d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

e) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;

f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) Dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz gospodarki finansowej Inspektoratu.

§ 14

Do zadań działania zespołu ds. administracyjnych należy między innymi:

1) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego dokumentowania zamówień publicznych,

2) planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Inspektoratu oraz współudział           w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego;

3) prowadzenie gospodarki majątkiem Inspektoratu, polegające na przyjmowaniu ewidencjonowaniu majątku Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub komórkom organizacyjnym, podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym,

4) zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami, oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach Inspektoratu, prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza,

5) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Inspektoratu, koordynowanie sporządzania ocen okresowych pracowników,

6) prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej,

8) wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych nowozatrudnionych i zatrudnionych pracowników Inspektoratu do systemu kadrowo – płacowego oraz merytoryczna weryfikacja  i zatwierdzanie list płac,

9) zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie działalności zespołu,

10) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości stanowiska,

11) prowadzenie spraw socjalnych pracowników i pozostałych osób uprawnionych,

12) zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej inspektoratu zarówno w zakresie wyposażenia sprzętowego, jak i oprogramowania,

13) zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami danych,

14) koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Inspektoratu materiałów i informacji przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

15) prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Inspektoratu,

16) prowadzenie archiwum zakładowego zapewnienie właściwego przyjęcia akt do archiwum, przechowywania akt, udostępniania ich, jak również uzgadnianie z Archiwum Państwowym terminów i zakresu brakowania akt,

17) zapewnienie przestrzegania w Inspektoracie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również kontrola organizacji pod względem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

18) prowadzenie obsługi biurowej Powiatowego Lekarza, w tym również prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

19) zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Inspektoratu oraz prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego własnością Inspektoratu poprzez prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów,

20) zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Inspektoratu i administrowanie lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Inspektorat oraz nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji prac budowlanych w tych nieruchomościach, zgodnie z przepisami prawa, jak również prowadzenie prac remontowych i konserwacji.

§ 15

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należą zadania określone w ustawie o radcach prawnych, w szczególności :

1) wykonywanie obsługi prawnej, w tym udzielanie opinii prawnych pisemnych, konsultacji i porad prawnych ustnych,

2) reprezentowanie Powiatowego Lekarza przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,

3) opiniowanie umów oraz dokumentów powodujących skutki prawne dla Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem.

§ 16

Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni należy w szczególności badanie mięsa na obecność włośni w celu ustalenia o przydatności mięsa do spożycia.

 

Wykaz załączników:

1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.

2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.

 

ZARZĄDZENIE Nr      12 /2012

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLE

z dnia 29 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie ustalenia

Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.) oraz § 5 zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 3, poz. 3) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 6/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole z dnia 18.10.2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 12 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy w szczególności:

1) sporządzanie i aktualizacja  rejestru zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. B rozporządzenia 853/2004 oraz wykazu  podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną oraz wykazów  i rejestrów podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz,

2) kontrola przestrzegania wymagań  weterynaryjnych przy:

a) uboju zwierząt rzeźnych  i  dobrostanu,

b) przetwórstwie mięsa, skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych, składowaniu mięsa i jego przetworów,

c) produkcji mleka i jego przetworów,

d) produkcji i przechowywania jaj i ich przetworów,

e) przetwórstwie i przechowywaniu miodu naturalnego,

f) przetwórstwie i przechowywaniu produktów rybołówstwa,

g) kontrola weterynaryjna artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z zagranicy i pobieranie próbek tych artykułów,

3) organizowanie pobierania próbek w ramach  badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu,

4) organizowanie pobierania próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań dotyczących;

a) badań zwierząt rzeźnych i mięsa,

b) nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

5) kontrola  prawidłowości  wykonywania  urzędowych czynności  przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania badania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej,

6) przygotowywanie  postępowania administracyjnego  w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

7) sporządzanie  ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt,

8) sporządzanie  ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem środkami żywienia zwierząt,

9) organizowanie pobierania próbek i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań mikrobiologicznych pasz i surowców paszowych,

10) egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

11) kontrola nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

12) realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów  z wyników urzędowej kontroli pasz,

13) kontrola gospodarstw indywidualnych,  wytwarzających i stosujących pasze,

14) kontrola stosowania  organizmów  genetycznie modyfikowanych  w paszach,

15) kontrola  stosowania dodatków paszowych,

16) kontrola  obrotu  paszami,

17) sporządzanie aktualizacji powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,

18) kontrola wytwórni pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,

19) kontrola  zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych oraz  zakładów produkujących karmy lecznicze dla zwierząt oraz hurtowni karm dla zwierząt domowych,

20) przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach w ramach systemu RASFF

21) obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,

22) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 29.10.2012r.